فروشگاه الکترونیک
  • CROSS BACK

    صندلی لهستانی یا صندلی کراس بک، صندلی های چوبی ای هستند که در برخی اجزای آن ها چوب ها خم شده استفاده شده است، معمولا ارتفاع کم و کوتاهی دارند و بیشتر هم با میزهای چوبی ست می شوند. این صندلی ها برای اولین بار به وسیله مهاجران لهستانی در ایران استفاده شد و از همان موقع هم اسم صندلی لهستانی را به خود گرفت. عمر و دوام این صندلی ها بسیار زیاد است، چرا که معمولا از چوب های متراکم ساخته می شوند. جنس بدنه صندلی از چوب بلوط روسی می باشد

    ,

R
E
L
A
T
E
D
P
R
O
D
U
C
T
S

محصولی مرتبط با این مقاله وجود ندارد

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
E
L
S

مقاله مرتبط با این محصول وجود ندارد

ارسال نظر کاربران